Detaljregulering Ødegårsvegen 130 – offentlig ettersyn og høring.

Detaljregulering Ødegårsvegen 130 – offentlig ettersyn og høring.

————————————————————————-

I samsvar med § 12‐8 i plan‐ og bygningslova kunngjer Øystein Thommesen AS oppstart av arbeid med detaljregulering for Ødegårdsvegen 130 i Stranda kommune på vegne av E.A. Smith AS. Planen omfattar eigedomane med gnr./bnr. 50/36, 50/144 og 51/23.

 

Planen skal legge til rette for utbygging av byggevarehus for Bygger’n. Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing. Aktuelle tema vert gjort greie for i planomtalen og det skal utførast avgrensa risiko- og sårbarheitsanalyse. For fleire opplysningar sjå nettsida www.arkitekt- thommesen.no/kunngjoringer/ der planmaterialet blir lagt ut. Naboar og andre partar det gjeld, varslast direkte.

Innspel til planarbeidet sendast

Øystein Thommesen

Kjøpmannsgata 17

7013 Trondheim

eller per e‐post til

firmapost@arkitekt-thommesen.no

Frist for å koma med innspel er sett til 29.11.2021.