Gjeldende reguleringsplan er «Detaljreguleringsplan av Blått kompetansesenter, Frøya kommune»

Gjeldende reguleringsplan er «Detaljreguleringsplan av Blått kompetansesenter, Frøya kommune», ikrafttredelsesdato 27.11.2014. PlanID 1620201410.

Aktuelle eiendommer innenfor planområdet er gnr/bnr. 21/1,376 og 377.

Planområdet som det nå varsles om er i dag i hovedsak regulert til Næring/Tjenesteyting, Grønnstruktur samt Ferdsel i sjø. JF utsnitt av gjeldende plan ovenfor.

Hensikten med endring av gjeldende reguleringsplan er planer om etablering av svømmeanlegg på Sistranda innenfor gjeldende og regulert planområde.

Foreslått plassering av nytt svømmeanlegg ligger innenfor område som per dags dato er regulert til offentlig friområde o_F01.

I arbeidet og skisseringen av svømmeanlegg er det tatt utgangspunkt i at anlegget skal legges til rette for innbyggere i alle aldrer, universell utforming samt muligheter for å oppfylle krav til stevner og konkurranser.

Det har også vært fortløpende kontakt med NSF (Norges svømmeforbund) Fylkeskommune samt Frøya kommune underveis i arbeidet og prosjekteringen av skisseprosjekt. Parallelt med planprosessen pågår også skissering og søknadsprosess av byggetrinn 2 av Blått kompetansesenter innenfor planområdet.