Brudalsveien

Reguleringsplan 50 boliger Heimdal  Kunde: Bissmiet AS Sted: Brudalsvegen Heimdal, Trondheim Årstall: Plan vedtatt 2017. Byggestart uavklart. Planområdet utgjør 7,4 dekar og er en fortetting i et eksisterende boligområde 500 meter fra Heimdal sentrum. Planen består av boligbebyggelse på om lag 5.800 kvm og 50 boenheter fordelt på 3 hus i 3-5 etasjer. Husene er organisert rundt et felles sørvendt …

Reguleringsplan Lerøy Midt – Belsvika

Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Lerøy Midt-Belsvik Referat fra oppstartsmøte 01.09.2017 Varsel om oppstart_regulering Lerøy Midt – Belsvik  

Reguleringsplan for Industriområde Kristvika Nord

«Referat, oppstartsmøte for reguleringsplan – Skretting.pdf» Dato 14.10.2013 Varsel om oppstart:   «Varsel om oppstart.pdf» 28.01.2014 Varselbrev epost Planprogram: «Planprogram for Kristvika Nord.pdf» 19.05.2015 Vedtak om oppstart 150702 Vedtak. Planprogram Oppstart planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram – Kristvika Nord Planforslag: 418511_Plankart_Kristvika_190228 418511-TVF-RAP-002_Planbeskrivelse_rev03 418511-TVF-RAP-003_planbestemmelser_rev03 418511-RIGberg-NOT-001-_Skredfarekartlegging_Kristvika 418511-TVF-RAP-001_KU_rapport_per_190228 Arkeologisk-fagrapport Nina-Rapport-1211b NTNU-Vitenskapsmuseet-Kulturminner-under-vann-rapport-og-sluttbrev ROS-analyse Vedlegg 1  01-Naboinvitasjon  02-Direkte-Varsel-oppstart-av-planarbeid  03-Kunngjõring-om-oppstart  04-Referat-Informasjonsmõte-naboer   05-130416-Brev-Hestvik 06-130513-Brev-Kaald   07-Fylkeskommune-FrÜsegn-ved-varsel-om-oppstart 08-FrÜsegn-frÜ-NTNU …